พันเอก อุทัย วิจิตร

คุณแม่ สมทรัพย์ วิจิตร

คุณแม่ ทวี เตมียงค์

 

 

 

 

 

Blog counter
 

 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ

คุณแม่สมทรัพย์ วิจิตร
ชาตะ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๒
มรณะ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕


ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕ชีวประวัติของ คุณแม่สมทรัพย์ วิจิตร

เกิดวันจันทร์ที่ 21 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2472 ที่ บ้านตากแดด ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีบิดาชื่อ นายพู เตมียงค์ มารดาชื่อ นางทองดี เตมียงค์ และมีพี่น้อง 6 คน ดังนี้

1. นางอุดม เตมียงค์ สมรสกับ ร้อยตำรวจตรี ผิน วิจิตร (ถึงแก่กรรม)

2. นางสมทรัพย์ เตมียงค์ (ผู้วายชนม์) สมรสกับ พันเอก อุทัย วิจิตร (ถึงแก่กรรม)

3. นางสาวทวี เตมียงค์ (ถึงแก่กรรม)

4. นายมงคล เตมียงค์ (ถึงแก่กรรม) สมรสกับ นางบุญเลิศ เตมียงค์

5. นางศิริ เตมียงค์ สมรสกับ ร้อยตรี ทุเรียน จันทรฉาย (ถึงแก่กรรม)

6. นาวาอากาศเอก วิเชียร เตมียงค์ สมรสกับ นางมารศรี เตมียงค์


คุณแม่สมทรัพย์ วิจิตร มีบุตรรวม 5 คน

1. พลเอก ธนกฤต วิจิตร สมรสกับ นางปภพพันธุ์ วิจิตร

2. พลอากาศตรี กิตติศักดิ์ วิจิตร สมรสกับ นางลัดดาวัลย์ วิจิตร

3. นายณรงค์เดช วิจิตร

4. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร (บุตรบุญธรรม) สมรสกับ นางประนมยงค์ วิจิตร

5. นายชัยวัฒน์ วิจิตร (บุตรบุญธรรม) (ถึงแก่กรรม)

คุณแม่สมทรัพย์ วิจิตร ใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุข แต่ด้วยวัยชรา คุณแม่สมทรัพย์ วิจิตร ก็สิ้นลมอย่างสงบด้วยชราภาพ สิริรวมอายุได้ 86 ปี 1 เดือน 23 วัน


ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามอบพวงหรีดแสดงความอาลัย

ในงานศพ คุณแม่สมทรัพย์ วิจิตร

1 ลูกๆ หลานๆ

2 พล.อ.วรพงษ์ - วิชชุดา สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด - นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

3 พล.ร.อ.สุวรรณ - เบญจชมาภรณ์ ตันสุวรรณรัตน์

4 พล.ร.ท.สมศักดิ์ - วิภาวรรณ วานิชย์เจริญ

5 พล.อ.ท.ภักดี - พรรณทวี แสง-ชูโต

6 รศ. รังสรรค์ - รศ.ดร. นวลละออ แสงสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7 พล.อ.ท.พลานันท์ - น.อ.ญ ศรีเรือน ปะจายะกฤตย์ เจ้ากรมช่างอากาศและภริยา

8 พล.อ.ท.ธรรมนิตย์ - ลัดดา สิงห์คะสะ

9 พล.ร.ท.สายันต์ - ณพวรรณ ประสงค์สำเร็จ

10 พล.ต.ท.ชินทัต - นลิณ๊ มีศุข

11 พล.ท.สุรศักดิ์ - ยุรีรัตน์ สาตราวาหะ

12 พล.อ.พหล - กฤษณา จันทรประภา

13 เตรียมทหาร รุ่น 12

14 จปร. 23

15 พล.ท.ธีระเดช - สุภานันท์ ฉัตรเสถียรพงษ์

16 บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

17 คุณ ชาญณรงค์ - กรรณิการ์ ถึงฝั่ง

18 เรืออากาศ 22

19 ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กรมช่างอากาศ

20 ฝ่ายขายราชการ บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

21 พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ รอง ผบ.ช.ภ. 3

22 น.อ.วิเชียร เตมียงค์ และครอบครัว

23 เตรียมทหาร 1733 และภรรยา

24 สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ

25 ครอบครัว บรรเจิด คุ้นวงศ์

26 กรมช่างอากาศ

27 พล.อ.อ.อานนท์ - วารินา จารยะพันธ์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศและภริยา

28 พล.อ.ต.สุรสิทธ์ - ปรางทิพย์ ปัญญาอุทัย รองเจ้ากรมช่างอากาศและภริยา

29 พล.อ.ต.อนุชิต - พัชราภรณ์ แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศและภริยา

30 พล.อ.ชลวิทย์ เพิ่มทรัพย์

31 พล.อ.วิลาส - พล.ต.ญ นวลทิพย์ มณีศรี เลขาธิการ

32 ชมรมศิษย์เก่านายเรือสัมพันธ์

33 คุณ สุรพล มีเสถียร

34 พล.ร.ต.ทวี - ชฎาพร พิกุลทอง

35 พล.อ.อ.วรฉัตร - จิรัมพร ธารีฉัตร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศและภริยา

36 พล.อ.อ.พลเทพ - น.อ.ญ สาลินี โหมดสุวรรณ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา

37 พล.ต.นิรุธ เกตุศิริ ผบ.มทบ.22

38 พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล

39 NIDA MBA FUEX 24

40 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สมทบ อีเล็กฯ A07

 

 

<< คลิกที่ภาพด้านล่าง >>

 

 
 
Copyright © 2009 CKN Cyber Key Network All rights reserved