คำปรารภของผู้รวบรวม

ต้นกำเนิดของตระกูล

ตระกูล “วิจิตร”

สายสัมพันธ์ตระกูล “วิจิตร”

ประวัติตระกูลภรรยาผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

งานบำเพ็ญกุศลตระกูลประจำปี

วัดพานทอง

 

 

Blog counter
 

ตอนที่ 4 ประวัติตระกูลทางภรรยาของผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร

ต้นตระกูลวิจิตร

1. ประวัติตระกูลของ อำแดงนิ่ม ภรรยาคนที่ 1 (สายสัมพันธ์สายที่ 1) ได้สอบถามทั่วทุกด้านแล้ว ยังไม่สามารถได้รายละเอียดและไม่มีหลักฐานเลย

2. ประวัติตระกูลของ อำแดงวัน ภรรยาคนที่ 2 (สายสัมพันธ์สายที่ 2)1) ได้สอบถามทั่วทุกด้านแล้ว ยังไม่สามารถได้รายละเอียดและไม่มีหลักฐานเลย

3. ประวัติตระกูลของ อำแดงยอด ภรรยาคนที่ 3 (สายสัมพันธ์สายที่ 3)

3.1 ต้นตระกูลเดิม ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ปกครองแผ่นดินประเทศไทย ขณะนั้นประเทศลาวซึ่งอยู่ทางเหนือของไทยเป็นประเทศราชขึ้นกับประเทศไทยอยู่ มีเชื้อสายราชวงศ์ลาวครอบครัวหนึ่ง มีหัวหน้าครอบครัวชื่อ “พระยาจ้าวคำ” และภรรยาชื่อ อำแดงจันทร์ ครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวรับราชการรับใช้อยู่กับพระเจ้าแผ่นดินของลาวขณะนั้น ด้วย ณ เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว

ต่อมาในต้นรัชกาลที่ 5 ประมาณ พ.ศ.2411 เจ้าอนุราชวงศ์ กษัตริย์ลาวสมัยนั้น ได้รวบรวมพรรคพวกเป็นกบฏต่อแผ่นดินไทย โดยไม่ยอมเป็นเมืองขึ้น ได้ยกกองทัพตีเมืองต่างๆ ของไทยเรื่อยมาทางตอนใต้จนถึงเมืองโคราช ทั้งนี้ครอบครัวของพระยาจ้าวคำก็ถูกเกณฑ์ไพร่พลรวมมาด้วย แต่เมื่อภรรยาของเจ้าเมืองโคราชคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) ได้รวบรวมราษฎรแล้วซ้อนกลตีค่ายของเจ้าอนุราชวงศ์ แตกพ่ายกระจัดกระจ่ายกันไป ครอบครัวของพระยาจ้าวคำและอำแดงจันทร์ได้หนีอพยพลงมาทางใต้เข้าเขตพนัสนิคม หนองตำลึง เมืองชลบุรี ขณะนี้ แต่นั้นมา แล้วได้ทำมาหากินด้วยการทำนา ปลูกข้าวเลี้ยงครอบครัวต่อมา

3.2 การสืบทอดสายสัมพันธ์ พระยาจ้าวคำกับอำแดงจันทร์ มีบุตรธิดา 5 คน

3.2.1 อำแดงพ่วง (ถึงแก่กรรมแล้ว) ไม่มีบุตรหลาน

3.2.2 อำแดงแจ่ม แต่งงานกับสามีมีบุตรธิดารวม 2 คน

3.2.2.1 นาย แป๊ะ อยู่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

3.2.2.2 นาง แกละ อยู่บ้านหนองตำลึง พานทอง ชลบุรี

3.2.3 ท้าววง แต่งงานและมีบุตรธิดา ถึงแก่กรรมหมดแล้ว

3.2.4 ท้าววอน แต่งงานและมีบุตรธิดา ถึงแก่กรรมหมดแล้ว

3.2.5 ท้าวพูม แต่งงานกับอำแดงรอด มีบุตรธิดา 54 คน

3.2.5.1 นาง ยอด แต่งงานกับ ผู้ใหญ่ตุ๋ย วิจิตร มีบุตรธิดา 7 คน คือ

3.2.5.1.1 นาง จี่ (หนู) แต่งงานกับ นาย ละมูล สุขเกษม

3.2.5.1.2 นาง หวัน (แตงอ่อน) แต่งงานกับ นายพัน เอมใจ

3.2.5.1.3 นาง หวั้น แต่งงานกับ นาย ฮวด สยามประเสริฐ

3.2.5.1.4 น.ท. ไว้ แต่งงานกับ นาง อนงค์ ภูมิจิตร

3.2.5.1.5 น.ส.แจ๋ว (ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 7 ขวบ)

3.2.5.1.6 นาง ไข่ แต่งงานกับ นาย สม กอบธรรม

3.2.5.1.7 พ.อ. อุทัย วิจิตร แต่งงานกับ นาง สมทรัพย์ เตมียงค์, นาง ทวี เตมียงค์,และ พ.ท.หญิง มีสุข เอี่ยมสะอาด

3.2.5.2 นาย เลี้ยง (ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรหลาน)

3.2.5.3 นาง ลิ้ม แต่งงานกับ นาย เผื่อน ศรีมงคล มีบุตรธิดา 8 คน

3.2.5.3.1 นาง ชื่น แต่งงานกับสามี 2 คน

3.2.5.3.1.1 สามีคนที่ 1 นาย คุน แซ่แต้ มีบุตรธิดา 2 คน ชื่อ 1หนู(ญ.) 2.ตี๋(ช.)

3.2.5.3.1.2 สามีคนที่ 2 นาย ไล้ เตียวพิพัฒน์ มีบุตรธิดา 3 คน ชื่อ 1.เยาว์(ญ.) 2.ขวัญใจ(ญ.) 3.มิตร(ช.)

3.2.5.3.2 พระภิกษุโชติ ศรีมงคล

3.2.5.3.3 นาง เพียง แต่งงานกับ นาย แท่งชวน แซ่จู มีบุตรธิดา 6 คนชื่อ 1.ลิ้น(ช.ถึงแก่กรรมแล้ว) 2.เล้ง(ช.) 3.เอี๋ยว(ช.ถึงแก่กรรมแล้ว) 4.บงกช(ญ.) 5.คนึกสุข(ญ.) 6.สว่างจิตร(ญ.)

3.2.5.3.4 นาง ผาด แต่งงานกับ นาย น้อย ธรรชาติ มีบุตร 5 คนชื่อ 1.ชูชีพ(ช.) 2.เดชา(.) 3.สันติ(ช.) 4.สุภาพ(ช.) 5.วิฑูรย์(ช.)

3.2.5.3.5 นาย เปีย แต่งงานกับ นาง ทุเรียน โยโร มีบุตรธิดา 7 คนชื่อ 1.ดาวเรือง(ช.) 2.ประเทือง(ช.) 3.วิไล(ญ.) 4.ลำใย(ญ.) 5.สมปอง(ญ.) 6.จำลอง(ช.) 7.จำเริญ(ช.)

3.2.5.3.6 นาง พิศ แต่งงานกับ นาย เพ็ชร คงมา มีบุตรธิดา 6 คนชื่อ 1.เพลิน(ญ.) 2.เพ็ญ(ญ.) 3.แห้ง(ญ.) 4.อิ๊ต(ญ.) 5.เพียว(ช.) 6.เล็ก(ช.)

3.2.5.3.7 นาง เล็ก แต่งงานกับ นาย วัฒนา แสงจันทร์ มีบุตรธิดา 5 คนชื่อ 1.ตี๋(ช.) 2.ตี๋(ช.) 3.เหม่ง(ญ.) 4.ตุ่(ช.) 5.บี้(ญ.)

3.2.5.3.8 นาย อิน แต่งงานกับ ลัดดา มีบุตรธิดา 4 คนชื่อ 1.กุ้ง(ญ.) 2.ทรัพย์(ญ.) 3.เล็ก(ญ.) 4.สมชาย(ช.)

3.2.5.4 น.ส. ล้ำ ถึงแก่กรรมตอนเยาว์วัย

3.2.5.5 นาย เที่ยง แต่งงานกับภรรยา 2 คน

3.2.5.5.1 ภรรยาคนที่ 1 นาง เผย อยู่พนัสนิคม มีธิดา 1 คนชือ่ ปรานอม(ญ.)

3.2.5.5.2 ภรรยาคนที่ 2 นาง ชั้น อยู่บ้านบึง มีธิดา 2 คน 1. นงเยาว์(ญ.) 2.แป๋ว(ญ.)

3.3 อำแดงรอด ซึ่งแต่งงานกับ ท้าวพูม มาจากสายสัมพันธ์ดังนี้

3.3.1 มีบิดามารดาชื่อ นาย เบี้ยว และอำแดงนา

3.3.2 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7 คน

3.3.2.1 อำแดงนวล แต่งงานแล้วมีบุตรธิดา 8 คน ตามลำดับดังนี้

3.3.2.1.1 นาง สุ่น แต่งงานแล้วไม่มีบุตรธิดา

3.3.2.1.2 นาง เรือง แต่งงานแล้วมีบุตรธิดา 4 คนคือ 1.เกต(ช.) 2.อาจ(ช.) 3.สวัสดิ์(ญ.) 4.ไสว(ญ.)

3.3.2.1.3 นาย เลิศ แต่งงานแล้วไม่มีบุตรธิดา

3.3.2.1.4 นาง ยุ้น แต่งงานแล้วไม่มีบุตรธิดา

3.3.2.1.5 นาง ยวง แต่งงานแล้วมีบุตรธิดา 2 คนชื่อ 1.สำเภา(ญ.) 2.สง่า(ช.)

3.3.2.1.6 พระภิกษุแดง มีมีบุตรธิดา

3.3.2.1.7 นาง ทองอยู่ แต่งงานแล้วมีบุตรธิดา 2. คน ชื่อ 1.ร.อ.อุดม(ช.) 2เรือน(ญ.)

3.3.2.1.8 นาง บุญเพ็ชร แต่งงานแล้วมีบุตรธิดา 3 คนคือ 1.พระครูนิล 2.เพื่อน(ช). 3.พงศ์(ช.)

3.3.2.2 นาง ผุย แต่งงานแล้วมีบุตร 1 คนคือ ช้วน(ช.) อยู่หนองตำลึง

3.3.2.3 อำแดงรอด แต่งงานกับท้าวพูม ตามข้อ 3.2.5

3.3.2.4 อำแดงนาง แต่งงานแล้วมีบุตรธิดา 7 คน 1.สี(ช.) 2.วรรณี(ญ.) 3.บุตรดี(ญ.) 4.จั่น(ญ.) 5.ระพี(ญ.) 6.ทวี(ช.) 7.พระอาจารย์ปี

3.3.2.5 อำแดงมาก แต่งงานแล้วมีบุตรธิดา 1 คน คือ 1.เชื่อม(ญ.)(นางเชื่อมมีบุตรธิดา 6 คนคือ 1.เฟ้ย(ญ.) 2.ปาน(ญ.) 3.ไน้(ญ.) 4.ไล้(ญ.) 5.หนู(ช.) 6.เบี้ยว(ช.)

3.3.2.6 นายปุ่น แต่งงานแล้วและถึงแก่กรรมหมดแล้ว

3.3.2.7 นายอุ่น แต่งงานแล้วและถึงแก่กรรมทหมดแล้ว


 

สายสัมพันธ์ตระกูล “วิจิตร”

ผู้ขอใช้นามสกุล "วิจิตร" ร่วมตระกูล

 
 
Copyright © 2009 CKN Cyber Key Network All rights reserved